PAGE UNDER CONSTRUCTION


Old News:

శ్రీ మాకినేని ఆంజనేయులు గారు కుమారుడు  శివ కుమార్ గారు 

ఎంతోఉదాత్త హృదయము తో గ్రామ ప్రజలకు మాకినేని ఆంజనేయులు స్మారక Free Medical and Eye comp ఏర్పాటు చేసినారు.